Bộ 113 示 thị [5, 9] U+795E
Show stroke order thần
 shén,  shēn
◼ (Danh) Trời đất sinh ra muôn vật, đấng chủ tể gọi là thần. ◎Như: san thần thần núi, thiên thần thần trời, hải thần thần biển.
◼ (Danh) Bậc thánh, không ai lường biết được gọi là thần.
◼ (Danh) Bậc hiền thánh sau khi chết, được người ta sùng bái linh hồn, gọi là thần.
◼ (Danh) Sức chú ý, khả năng suy tưởng, tâm trí. ◎Như: tụ tinh hội thần tập trung tinh thần. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bố tri thị Điêu Thuyền, thần hồn phiêu đãng , (Đệ bát hồi) (Lã) Bố biết chính là Điêu Thuyền, tâm thần mê mẩn.
◼ (Hình) Kì lạ, huyền diệu, không phải tầm thường, bất phàm. ◎Như: thần đồng đứa trẻ có tài năng vượt trội, thần cơ diệu toán cơ mưu liệu tính lạ thường. § Ghi chú: thần thông nhà Phật nói người ta vốn có tuệ tính thiên nhiên, thông suốt vô ngại, biến hóa bất thường, ai tu chứng được phần đó gọi là thần thông. ◎Như: thiên nhãn thông con mắt thần thông trông suốt hết mọi nơi, tha tâm thông có thần thông biết hết lòng người khác.
1. [安神] an thần 2. [陰神] âm thần 3. [多神教] đa thần giáo 4. [定神] định thần 5. [白眉神] bạch mi thần 6. [百神] bách thần 7. [凶神] hung thần 8. [金神] kim thần 9. [六神] lục thần 10. [六神無主] lục thần vô chủ 11. [凝神] ngưng thần 12. [一神教] nhất thần giáo 13. [鬼哭神驚] quỷ khốc thần kinh 14. [歸神] quy thần 15. [自由女神像] tự do nữ thần tượng 16. [心神] tâm thần 17. [神主] thần chủ 18. [神州赤縣] thần châu xích huyện 19. [神魂飄蕩] thần hồn phiêu đãng 20. [神氣] thần khí 21. [神速] thần tốc 22. [神情] thần tình 23. [神采] thần thái 24. [神通] thần thông 25. [精神] tinh thần 26. [傳神] truyền thần 27. [出鬼入神] xuất quỷ nhập thần 28. [出神] xuất thần