Bộ 113 示 thị [5, 9] U+795E
31070.svg
Show stroke order thần
 shén,  shēn
♦ (Danh) Trời đất sinh ra muôn vật, đấng chủ tể gọi là thần. ◎Như: san thần thần núi, thiên thần thần trời, hải thần thần biển.
♦ (Danh) Bậc thánh, không ai lường biết được gọi là thần.
♦ (Danh) Bậc hiền thánh sau khi chết, được người ta sùng bái linh hồn, gọi là thần.
♦ (Danh) Sức chú ý, khả năng suy tưởng, tâm trí. ◎Như: tụ tinh hội thần tập trung tinh thần. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bố tri thị Điêu Thuyền, thần hồn phiêu đãng , (Đệ bát hồi) (Lã) Bố biết chính là Điêu Thuyền, tâm thần mê mẩn.
♦ (Hình) Kì lạ, huyền diệu, không phải tầm thường, bất phàm. ◎Như: thần đồng đứa trẻ có tài năng vượt trội, thần cơ diệu toán cơ mưu liệu tính lạ thường. § Ghi chú: thần thông nhà Phật nói người ta vốn có tuệ tính thiên nhiên, thông suốt vô ngại, biến hóa bất thường, ai tu chứng được phần đó gọi là thần thông. ◎Như: thiên nhãn thông con mắt thần thông trông suốt hết mọi nơi, tha tâm thông có thần thông biết hết lòng người khác.
1. [安神] an thần 2. [陰神] âm thần 3. [多神教] đa thần giáo 4. [定神] định thần 5. [百神] bách thần 6. [凶神] hung thần 7. [凝神] ngưng thần 8. [一神教] nhất thần giáo 9. [心神] tâm thần 10. [神州赤縣] thần châu xích huyện 11. [神魂飄蕩] thần hồn phiêu đãng 12. [神氣] thần khí 13. [神速] thần tốc 14. [神情] thần tình 15. [神采] thần thái 16. [精神] tinh thần 17. [傳神] truyền thần 18. [出鬼入神] xuất quỷ nhập thần 19. [出神] xuất thần