Bộ 30 口 khẩu [0, 3] U+53E3
21475.svg
Show stroke order khẩu
 kǒu
♦ (Danh) Mồm, miệng, mõm (người hoặc động vật). § Cũng gọi là chủy . ◎Như: trương khẩu há mồm, bế khẩu ngậm mồm, thủ khẩu như bình giữ miệng kín như bình. § Ghi chú: Nhà Phật cho những tội bởi miệng mà ra là khẩu nghiệp .
♦ (Danh) Miệng đồ vật. ◎Như: bình khẩu miệng bình.
♦ (Danh) Cửa (chỗ ra vào, thông thương). ◎Như: cảng khẩu cửa cảng, môn khẩu cửa ra vào, hạng khẩu cửa ngõ hẻm, hải khẩu cửa biển.
♦ (Danh) Quan ải (thường dùng cho địa danh). ◎Như: Hỉ Phong khẩu cửa ải Hỉ Phong.
♦ (Danh) Lưỡi (dao, gươm, ...). ◎Như: đao khẩu lưỡi dao, kiếm khẩu lưỡi kiếm.
♦ (Danh) Vết, chỗ bị rách, vỡ, mẻ, ... ◎Như: thương khẩu vết thương, liệt khẩu vết rách, khuyết khẩu chỗ sứt mẻ.
♦ (Danh) Tuổi (lừa, ngựa, ...). ◎Như: giá thất mã khẩu hoàn khinh con ngựa này còn nhỏ tuổi
♦ (Danh) Lượng từ: (1) Số người. ◎Như: nhất gia bát khẩu một nhà tám người. § Ghi chú: Theo phép tính sổ đinh, một nhà gọi là nhất hộ , một người gọi là nhất khẩu , cho nên thường gọi sổ đinh là hộ khẩu . Kẻ đã thành đinh gọi là đinh khẩu . (2) Số súc vật. § Tương đương với song , đầu . ◎Như: tam khẩu trư ba con heo. (3) Số đồ vật: cái, con... ◎Như: lưỡng khẩu oa tử hai cái nồi, nhất khẩu tỉnh một cái giếng. ◇Thủy hử truyện : Trí Thâm khiết liễu ngũ thất khẩu (Đệ lục hồi) (Lỗ) Trí Thâm mới ăn được vài hớp (cháo).
1. [惡口] ác khẩu 2. [大飽口福] đại bão khẩu phúc 3. [提心在口] đề tâm tại khẩu 4. [丁口] đinh khẩu 5. [病從口入] bệnh tòng khẩu nhập 6. [禁口] cấm khẩu 7. [噤口] cấm khẩu 8. [錦心繡口] cẩm tâm tú khẩu 9. [眾口一詞] chúng khẩu nhất từ 10. [眾口鑠金] chúng khẩu thước kim 11. [家口] gia khẩu 12. [虎口] hổ khẩu 13. [可口] khả khẩu 14. [口音] khẩu âm 15. [口頭] khẩu đầu 16. [口碑] khẩu bi 17. [口辯] khẩu biện 18. [口占] khẩu chiếm 19. [口拙] khẩu chuyết 20. [口供] khẩu cung 21. [口角] khẩu giác 22. [口號] khẩu hiệu 23. [口技] khẩu kĩ 24. [口氣] khẩu khí 25. [口令] khẩu lệnh 26. [口糧] khẩu lương 27. [口沒遮攔] khẩu một già lan 28. [口業] khẩu nghiệp 29. [口才] khẩu tài 30. [口是心非] khẩu thị tâm phi 31. [口試] khẩu thí 32. [口舌] khẩu thiệt 33. [口傳] khẩu truyền 34. [口吻] khẩu vẫn 35. [口味] khẩu vị 36. [苦口婆心] khổ khẩu bà tâm 37. [金人緘口] kim nhân giam khẩu 38. [利口] lợi khẩu 39. [良藥苦口] lương dược khổ khẩu 40. [一口] nhất khẩu 41. [一口氣] nhất khẩu khí 42. [入口] nhập khẩu 43. [入口稅] nhập khẩu thuế 44. [人口] nhân khẩu 45. [佛口蛇心] phật khẩu xà tâm 46. [噴口] phún khẩu 47. [膾炙人口] quái chích nhân khẩu 48. [借口] tá khẩu 49. [信口] tín khẩu 50. [信口胡說] tín khẩu hồ thuyết 51. [偏口魚] thiên khẩu ngư 52. [胃口] vị khẩu 53. [赤口白舌] xích khẩu bạch thiệt 54. [出口] xuất khẩu