Bộ 2 丨 cổn [3, 4] U+4E2D
Show stroke order trung, trúng
 zhōng,  zhòng
◼ (Danh) Chỗ giữa. ◎Như: trung ương chỗ giữa (ý nói quan trọng nhất), cư trung ở giữa.
◼ (Danh) Bên trong. ◎Như: thủy trung trong (dưới) nước, mộng trung trong mộng, tâm trung trong lòng.
◼ (Danh) Trong khoảng, trong vòng (thời kì). ◎Như: nhất niên chi trung trong khoảng một năm.
◼ (Danh) Tên gọi tắt của Trung Quốc .
◼ (Hình) Ở giữa làm môi giới, liên lạc. ◎Như: trung nhân người làm trung gian.
◼ (Hình) Vừa, thường, nhỡ (ở trong khoảng giữa cao và thấp, lớn và nhỏ, tốt và xấu). ◎Như: trung cấp bậc trung, trung hình cỡ vừa, trung đẳng hạng vừa.
◼ (Hình) Nửa. ◎Như: trung đồ nửa đường, trung dạ nửa đêm.
◼ (Phó) Đang. ◎Như: tại điều tra trung 調 đang điều tra.
◼ Một âm là trúng. (Động) Đúng. ◎Như: xạ trúng bắn trúng, ngôn trúng nói đúng. ◇Luận Ngữ : Hình phạt bất trúng, tắc dân vô sở thố thủ túc , (Tử Lộ ) Hình phạt không đúng, thì dân không biết đặt tay chân vào đâu (không biết làm thế nào cho phải).
◼ (Động) Bị, mắc. ◎Như: trúng phong bị trúng gió, trúng thử bị trúng nắng, trúng độc ngộ độc.
◼ (Động) Được. ◎Như: trúng tưởng được thưởng, trúng thiêm được trúng số.
◼ (Động) Hợp, hợp cách. ◎Như: trúng thức trúng cách, bất trúng dụng không dùng được.
◼ (Động) Đậu, thi đỗ. ◎Như: khảo trúng thi đậu.
1. [暗中] ám trung 2. [暗中摸索] ám trung mô sách 3. [意中人] ý trung nhân 4. [地中海] địa trung hải 5. [不中用] bất trúng dụng 6. [不中] bất trung, bất trúng 7. [百發百中] bách phát bách trúng 8. [杯中物] bôi trung vật 9. [禁中] cấm trung 10. [居中] cư trung 11. [執兩用中] chấp lưỡng dụng trung 12. [執中] chấp trung 13. [正中] chánh trung 14. [錐處囊中] chùy xử nang trung 15. [折中] chiết trung 16. [人中] nhân trung 17. [桑中] tang trung 18. [集中] tập trung 19. [中毒] trúng độc 20. [中的] trúng đích 21. [中舉] trúng cử 22. [中格] trúng cách 23. [中用] trúng dụng 24. [中風] trúng phong 25. [中酒] trúng tửu 26. [中式] trúng thức 27. [中暑] trúng thử 28. [中傷] trúng thương 29. [中選] trúng tuyển 30. [中尉] trung úy 31. [中意] trung ý 32. [中度] trung độ 33. [中東] trung đông 34. [中堂] trung đường, trung đương 35. [中斷] trung đoạn 36. [中央] trung ương 37. [中部] trung bộ 38. [中古] trung cổ 39. [中正] trung chánh 40. [中洲] trung châu 41. [中游] trung du 42. [中庸] trung dung 43. [中間] trung gian 44. [中學] trung học 45. [中興] trung hưng 46. [中計] trung kế, trúng kế 47. [中立] trung lập 48. [中路] trung lộ 49. [中流] trung lưu 50. [中午] trung ngọ 51. [中元] trung nguyên 52. [中原] trung nguyên 53. [中元節] trung nguyên tiết 54. [中年] trung niên 55. [中孚] trung phu 56. [中國] trung quốc 57. [中國製造] trung quốc chế tạo 58. [中饋] trung quỹ 59. [中軍] trung quân 60. [中士] trung sĩ 61. [中佐] trung tá 62. [中心] trung tâm 63. [中將] trung tướng 64. [中食] trung thực 65. [中秋] trung thu 66. [中旬] trung tuần 67. [無形中] vô hình trung