Bộ 1 一 nhất [3, 4] U+4E0D
Show stroke order bất, phầu, phủ, phi, phu
 bù,  fǒu,  fōu
◼ (Phó) Dùng để phủ định: chẳng, không. ◎Như: bất khả không thể, bất nhiên chẳng thế, bất cửu không lâu.
◼ Một âm là phầu. (Trợ) Dùng cuối câu, biểu thị ý lưỡng lự chưa quyết hẳn. ◇Đào Uyên Minh : Vị tri tòng kim khứ, Đương phục như thử phầu , (Du tà xuyên ) Chưa biết từ nay trở đi, Sẽ lại như thế chăng?
◼ Một âm là phủ. (Trợ) Biểu thị phủ định. § Dùng như phủ .
◼ (Trợ) Biểu thị nghi vấn. § Dùng như phủ . ◎Như: tha lai phủ anh ấy có đến hay không?
◼ Một âm là phi. (Hình) Lớn. § Thông phi . ◇Mạnh Tử : Phi hiển tai Văn Vương mô (Đằng Văn Công hạ ) Lớn lao và rõ rệt thay, sách lược của vua Văn Vương.
◼ Một âm là phu. (Danh) Cuống hoa. § Dùng như phu . ◇Thi Kinh : Thường lệ chi hoa, Ngạc phu vĩ vĩ , (Tiểu nhã , Thường lệ ) Hoa cây đường lệ, Đài và cuống nở ra rờ rỡ.
1. [應接不暇] ứng tiếp bất hạ 2. [按兵不動] án binh bất động 3. [大不列顛與北愛爾蘭聯] đại bất liệt điên dữ bắc ái nhĩ lan 4. [等不得] đẳng bất đắc 5. [等不及] đẳng bất cập 6. [等不住] đẳng bất trụ 7. [對不起] đối bất khởi 8. [談不上] đàm bất thượng 9. [逃不出手掌心] đào bất xuất thủ chưởng tâm 10. [巴不得] ba bất đắc 11. [不穩] bất ổn 12. [不意] bất ý 13. [不道] bất đạo 14. [不道德] bất đạo đức 15. [不達] bất đạt 16. [不打緊] bất đả khẩn 17. [不倒翁] bất đảo ông 18. [不得] bất đắc 19. [不得不] bất đắc bất 20. [不得已] bất đắc dĩ 21. [不得其死] bất đắc kì tử 22. [不得空] bất đắc không 23. [不第] bất đệ 24. [不定] bất định 25. [不對] bất đối 26. [不對勁] bất đối kính 27. [不圖] bất đồ 28. [不同] bất đồng 29. [不動產] bất động sản 30. [不當] bất đáng, bất đương 31. [不到] bất đáo 32. [不但] bất đãn 33. [不弔] bất điếu 34. [不斷] bất đoạn 35. [不應] bất ưng, bất ứng 36. [不平] bất bình 37. [不平等] bất bình đẳng 38. [不平等待遇] bất bình đẳng đãi ngộ 39. [不平等條約] bất bình đẳng điều ước 40. [不變] bất biến 41. [不甘] bất cam 42. [不敢] bất cảm 43. [不謹] bất cẩn 44. [不苟] bất cẩu 45. [不僅] bất cận 46. [不近人情] bất cận nhân tình 47. [不及] bất cập 48. [不及格] bất cập cách 49. [不顧] bất cố 50. [不穀] bất cốc 51. [不古] bất cổ 52. [不共戴天] bất cộng đái thiên 53. [不具] bất cụ 54. [不拘] bất câu 55. [不辜] bất cô 56. [不公] bất công 57. [不職] bất chức 58. [不正] bất chánh, bất chinh 59. [不名一錢] bất danh nhất tiền 60. [不易] bất dị, bất dịch 61. [不豫] bất dự 62. [不翼而飛] bất dực nhi phi 63. [不移] bất di 64. [不滅] bất diệt 65. [不由] bất do 66. [不解] bất giải 67. [不覺] bất giác 68. [不下] bất hạ 69. [不幸] bất hạnh 70. [不學無術] bất học vô thuật 71. [不會] bất hội 72. [不合] bất hợp 73. [不合作] bất hợp tác 74. [不合時宜] bất hợp thời nghi 75. [不朽] bất hủ 76. [不許] bất hứa 77. [不寒而栗] bất hàn nhi lật 78. [不和] bất hòa 79. [不孝] bất hiếu 80. [不曉事] bất hiểu sự 81. [不壞身] bất hoại thân 82. [不惑] bất hoặc 83. [不期] bất kì 84. [不堪] bất kham 85. [不可] bất khả 86. [不可抗] bất khả kháng 87. [不可抗力] bất khả kháng lực 88. [不可枚舉] bất khả mai cử 89. [不可思議] bất khả tư nghị 90. [不克] bất khắc 91. [不經] bất kinh 92. [不經意] bất kinh ý 93. [不經事] bất kinh sự 94. [不經心] bất kinh tâm 95. [不利] bất lợi 96. [不力] bất lực 97. [不理] bất lí 98. [不良] bất lương 99. [不料] bất liệu 100. [不論] bất luận 101. [不毛] bất mao 102. [不摸頭] bất mạc đầu 103. [不滿] bất mãn 104. [不謀而合] bất mưu nhi hợp 105. [不免] bất miễn 106. [不佞] bất nịnh 107. [不遇] bất ngộ 108. [不義] bất nghĩa 109. [不疑] bất nghi 110. [不宜] bất nghi 111. [不外] bất ngoại 112. [不願] bất nguyện 113. [不一] bất nhất 114. [不忍] bất nhẫn 115. [不日] bất nhật 116. [不二] bất nhị 117. [不仁] bất nhân 118. [不雅] bất nhã 119. [不然] bất nhiên 120. [不服] bất phục 121. [不凡] bất phàm 122. [不法] bất pháp 123. [不分] bất phân, bất phẫn 124. [不光] bất quang 125. [不果] bất quả 126. [不過] bất quá 127. [不均] bất quân 128. [不決] bất quyết 129. [不刊] bất san 130. [不必] bất tất 131. [不則] bất tắc 132. [不則聲] bất tắc thanh 133. [不濟] bất tế 134. [不省] bất tỉnh 135. [不省人事] bất tỉnh nhân sự 136. [不死藥] bất tử dược 137. [不才] bất tài 138. [不情] bất tình 139. [不信] bất tín 140. [不足] bất túc 141. [不詳] bất tường 142. [不祥] bất tường 143. [不像話] bất tượng thoại 144. [不相得] bất tương đắc 145. [不相干] bất tương can 146. [不相能] bất tương năng 147. [不辰] bất thần 148. [不世] bất thế 149. [不是頭] bất thị đầu 150. [不時] bất thời, bất thì 151. [不淑] bất thục 152. [不識時務] bất thức thì vụ 153. [不成] bất thành 154. [不成文] bất thành văn 155. [不成文法] bất thành văn pháp 156. [不錯] bất thác 157. [不時間] bất thì gian 158. [不勝衣] bất thăng y 159. [不勝] bất thăng, bất thắng 160. [不善] bất thiện 161. [不偏不黨] bất thiên bất đảng 162. [不肖] bất tiếu 163. [不便] bất tiện 164. [不消] bất tiêu 165. [不全] bất toàn 166. [不測] bất trắc 167. [不住] bất trụ 168. [不置] bất trí 169. [不中用] bất trúng dụng 170. [不知所以] bất tri sở dĩ 171. [不忠] bất trung 172. [不中] bất trung, bất trúng 173. [不遵] bất tuân 174. [不絕] bất tuyệt 175. [不宣] bất tuyên 176. [不捨] bất xả 177. [不輟] bất xuyết, bất chuyết 178. [不要] bất yêu 179. [貧富不均] bần phú bất quân 180. [百折不回] bách chiết bất hồi 181. [百聞不如一見] bách văn bất như nhất kiến 182. [半身不遂] bán thân bất toại 183. [抱不平] bão bất bình 184. [趕不上] cản bất thượng 185. [急不可待] cấp bất khả đãi 186. [顧不得] cố bất đắc 187. [顧不過來] cố bất quá lai 188. [久假不歸] cửu giả bất quy 189. [執迷不悟] chấp mê bất ngộ 190. [名位不彰] danh vị bất chương 191. [家醜不可外揚] gia xú bất khả ngoại dương 192. [害人不淺] hại nhân bất thiển 193. [可不] khả bất 194. [哭笑不得] khốc tiếu bất đắc 195. [看不起] khán bất khởi 196. [看不出] khán bất xuất 197. [落不是] lạc bất thị 198. [了不起] liễu bất khởi 199. [亂鬨不過來] loạn hống bất quá lai 200. [忙不過來] mang bất quá lai 201. [免不得] miễn bất đắc 202. [人不聊生] nhân bất liêu sanh 203. [人不像人鬼不像鬼] nhân bất tượng nhân... 204. [人不知鬼不覺] nhân bất tri quỷ bất giác 205. [人事不省] nhân sự bất tỉnh 206. [過意不去] quá ý bất khứ 207. [三不朽] tam bất hủ 208. [再也不] tái dã bất 209. [想不到] tưởng bất đáo 210. [勢不兩立] thế bất lưỡng lập 211. [措手不及] thố thủ bất cập 212. [食不充腸] thực bất sung trường 213. [少不得] thiểu bất đắc 214. [說不定] thuyết bất định 215. [往者不可及來者猶可待] vãng giả bất khả cập... 216. [無梁不成] vô lương bất thành, phản thâu... 217. [尾大不掉] vĩ đại bất điệu 218. [為富不仁] vi phú bất nhân 219. [捨不得] xả bất đắc 220. [出其不意] xuất kì bất ý 221. [要不] yếu bất